برنامه شماره ۱ تاریخ پانزدهم فروردین منطقه وهاراو

اولین برنامه تیم نیمه تخصصی درسال۱۴۰۰
منطقه وهاراو
استارت از روستای ماربره
سرپرست برنامه : علی سلیمانی
تعداداعضای شرکت کننده : ۵۲ نفر
مسافت پیموده شده : ۱۴/۷کیلومتر
پانزدهم فروردین یکهزاروچهارصد

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.